การถ่ายยีนโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อสร้างความต้านทานโรค

Publish Year International Journal 2
2007 exSuwanaketchanatit, C, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "High efficiency of stable genetic transformation in Dendrobium via microprojectile bombardment", BIOLOGIA PLANTARUM , ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 720-727
2006 exChidchanok Suwannaketchanatit, exPornsuk Chaisuk, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of Constitutive Promoters for Gene Expression in Dendrobium Protocorms and Flowers", Kasetsart J. (Nat. Sci.) , ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 934-943
Publish Year National Journal 1
2002 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "นฎา อารยะสกุล พัฒนา ศรีฟ้า และจิตราพรรณ พิลึก. 2545. การตรวจสอบไวรัส Potexvirus และ Tobamovirus สาเหตุโรคในกล้วยไม้. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 33(4-5): 173-186.", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 33, ฉบับที่ 4-5, สิงหาคม - กันยายน 2002, หน้า 173-186
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "การถ่ายยีนสร้างโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสดอกด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย