Journal

Article
มาตรการทางกฎหมายในสิทธิการใช้น้ำและสิทธิการปล่อยน้ำเสียของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
Journal
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษาสสศท (ISSN: 19068557)
Volume
6
Issue
13
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
45-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-