Journal

รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 16863089)
11
1,2
154-163
มิถุนายน 2013 - มีนาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006338 ชื่อวิชา Program Management for Exceptional Child,19 ก.ย. 2013 - 19 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดประสบการณ์รูปแบบ MEEC เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย,5 เม.ย. 2013 - 5 เม.ย. 2013