Journal

การจัดการศึกษากับการพัฒนาอาชีพบุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษ: การยืนยันความสัมฤทธิ์ผลของความร่วมมือด้วยสหวิชาการของ ครู หมอ พ่อ-แม่
International Journal of the Computer, the Internet and Manaement (ISSN: 08587027)
22 Nov
1
82-86
มกราคม - เมษายน 2014
นานาชาติ
-
-
-
-