Journal

Article
ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดูภายใต้สภาพดินลูกรัง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
2(พิเศษ)
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
517-520
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-