เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพดินลูกรัง

Publish Year National Journal 2
2014 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศิรินทิพย์ โคตรรักษา, "ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดูภายใต้สภาพดินลูกรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 517-520
2014 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exนางสาวระวิวรรณ บุญเผย, "ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดูภายใต้สภาพดินลูกรัง", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 407-413
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exระวิวรรณ บุญเผย, "ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตหน้าดินและในดินและคุณสมบัติดินในระบบการปลูกข้าวโพดแซมด้วยถั่วเขียวภายใต้สภาพดินลูกรัง", การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 21 - 23 พฤษภาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย