Journal

การศึกษาสำรวจเชื้อสาเหตุและผลความไวยาของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในโคนมจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี
วารสารสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 08582297)
23
2
243-252
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-