Journal

การบำบัดน้ำเสียจากบ่อปรับสภาพเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
16
3
45-59
เมษายน - มิถุนายน 2014
ชาติ
-
-
-
-