Journal

Article
ผลของกระบวนการ Annealing ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและปริมาณข้าวเต็มเมล็ดของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
3/1(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2014
Page
413-416
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-