Journal

ความต้องการรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ISSN: 08571384)
57
2
38-46
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ครูปฐมวัยในเทศบาลตำบลสามโคก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ MEEC เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ,7 มิ.ย. 2014 - 18 มิ.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006338 ชื่อวิชา Program Management for Exceptional Child,23 เม.ย. 2015 - 23 เม.ย. 2015
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ครูปฐมวัยในเทศบาลตำบลสามโคก การใช้ประโยชน์ :ครูปฐมวัยนำรูปแบบ MEEC มาประยุทธ์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนอนุบาลที่เทศบาลตำบลสามโคก,26 มิ.ย. 2014 - 30 มิ.ย. 2015