Journal

Article
คุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับมูสชอคโกแลตที่ผลิตด้วยนมพาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน
Journal
วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร (ISSN: 19060432)
Volume
8
Issue
2
Year
กันยายน 2014
Page
135-145
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-