Journal

Article
การจัดกลุ่มสถานที่ทดสอบพันธุ์อ้อยโดยวิธียีโนไทป์บวกกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อม
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
2
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
Page
12-24
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-