Journal

Article
ตัวควบคุมแบบคงทนสำหรับตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าระหว่างสายเพื่อหน่วงการแกว่งความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้าโดยพิจารณาการติดตั้งกำงานลม
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
26
Issue
86
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2013
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-