Journal

Article
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อสอนครูวิทยาศาสตร์: ประเด็นปัจจุบันที่ครูของครูวิทยาศาสตร์ควรทราบ
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ISSN: 08571791)
Volume
23
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
Page
1-19
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-