Journal

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
43
2-3
267-278
พฤษภาคม - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-