การศึกษาพันธุกรรมของสบู่ดำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์และบทบาทของกระบวนการเติมหมู่เมธิลให้ดีเอ็นเอต่อการแสดงออกของยีนในสบู่ดำ

Publish Year International Journal 2
2015 exธิติ กาญจนเกตุ, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Treatment of 5-azacytidine as DNA demethylating agent in Jatropha curcas L.", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 524-535
2012 exSae-Eung, C., exKanchanaketu, T., inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "DNA methylation and genetic diversity analysis of genus Cycas in Thailand", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มกราคม 2012, หน้า 743-751
Publish Year National Journal 2
2012 exศิริศักดิ์ สุนทรยาตร, exประภา ศรีพิจิตต์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exรังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 267-278
2011 exศิรินันท์ สุวรรณน้อย , exฐิติ กาญจนเกตุ, exปกฉัตร กุศลกรรมบถ, exนิตย์ศรี แสงเดือน, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การเติมหมู่เมธิลให้ดีเอ็นเอและการศึกษาพันธุกรรมการผสมข้ามชนิดในสบู่ดำ", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011