Journal

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาในประเทศไทย
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
9
2
166-189
กรกฎาคม - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-