Journal

Article
เปรียบเทียบวิธีการรีเกรสชั่นเส้นตรง กับวิธีอิทธิพลหลักของยีโนไทป์บวกกับปฏิกิริยาระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมในการใช้ประเมินเสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
1
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
Page
38-45
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-