Journal

เครื่องดื่มน้ำตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ
ข่าวสารเกษตรศาสตร์ (ISSN: 0125104X)
56
2
25-38
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุขจังหวัดน่าน และแผนรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ไขความลับเรื่องอาหารกับทันตสุขภาพ ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ. น่าน,23 พ.ค. 2011 - 24 พ.ค. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รีสอร์ทวิล่าพระจันทร์ จ.จันทบุรี การใช้ประโยชน์ :นำสูตรเครื่องดื่มไปผลิตขาย ,17 ก.ย. 2012 - 16 ก.ย. 2019