Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2018 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับภาพลักษณ์ทางกาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาแบบสอบถามภาพลักษณ์ทางกาย ฉบับภาษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 ระดับความคาดหวังที่ส่งผลต่อลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 29ชลบุรีเกมส์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0