โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2020 โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน (Feasibility Study) ในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0 0
2017 การศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ำในการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0