Person Image

  Education

  • รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2561
  • รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2545
  • รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2550
  • บธ.บ. บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 4 0 0
  2023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2018 การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 3 0 0
  2010 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา บ.เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2010 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวฮางของเกษตรกร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0