Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • คอ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ไทย
  • อ.บ.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 11 2 0 0
  2021 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์แนวใหม่สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพของพลเมืองไทยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2021 การวิเคราะห์สถานภาพการเปิดหลักสูตรบริหารและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนร่วมใจพัฒนา แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ของเกษตรกรอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 ปัจจัยที่ส่งผลภาวะผู้นำเชิงประกอบการของผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเลาขวัญ จังหวีดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรปราดเปรื่องในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 พลวัตการเปลี่ยนผ่านของชุมชนชาวนาพื้นที่ราบแม่น้ำแม่กลองสู่ความอยู่ดีมีสุขโดยผ่านทุนทางสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับแรงงานสูงอายุ: ถอดบทเรียนบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด สู่แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการภาคเอกชนไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 คุณภาพการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 แนวทางการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาจากพ่อแม่สู่ลูกวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 แนวทางการจัดบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 เส้นทางการพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูดี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2015 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำของครูเกษตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรค หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การรับรู้และความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท ยูนีซัน จำกัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร:กรณีศึกษา บริษัท ยูนีซัน จำกัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 แนวโน้มในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 1 0 0
  2017 การขับเคลื่อนชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดสงขลา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0