Person Image

  Education

  • บช.บ(การบัญชี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • M.B.A.(Information Systems), Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2547
  • Ph.D.(Business Information System), Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 3 1 0
  2009 การทดสอบความสามารถในการใช้งานระบบฐานข้อมูลทันตกรรมจัดฟัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2008 การประยุกต์ใช้ Usability Test ในงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 1 0
  2008 การประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบการใช้ในการประเมินผลการควบคุมโปรแกรมระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาภายใน ผู้ร่วมวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนส่วนตัว 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0