การประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบการใช้ในการประเมินผลการควบคุมโปรแกรมระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาภายใน