Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ดนตรี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Ethnomusicology), Panjab University, India, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2014 โครงการสร้างสรรค์บทเพลงอัตลักาณ์อาเซียน หัวหน้าโครงการ งบอุดหนุน โครงการวิจัยด้านการประสานความร่วมมือ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมภูมิภาค 1 0 0 0
  2012 โครงการสร้างสรรค์บทเพลงรักอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ความต้องการในการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หัวหน้าโครงการ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาคพิเศษ 0 0 0 0
  2009 บทพิลาปมะระเสี่ยในพิธีมุฮัรรอมของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0