โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารก่อภูมิแพ้และการเกิดภาวะภูมิแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2017 ซีรัมโปรตีนของแมวที่มีภาวะหัวใจโตโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส หัวหน้าโครงการ ทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์(Smart Start up Research Fund: SRF) 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2014 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ป่าในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0