Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • อ.ม.( ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 มนุษยศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว หัวหน้าโครงการย่อย ทุนสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 วรรณกรรมและสื่อศิลปะเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกร่วมระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน: การสำรวจเชิงวิจารณ์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 10 0 0
  2016 การจัดทำพจนานุกรมภาษาอาเซียน+6 ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 พระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลาง:ความสัมพันธ์ของความเชื่อและพิธีกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 อาเซียนนิทัศน์: การศึกษาอัตลักษณ์อาเซียนในนิทานมหัศจรรย์ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 5 0 0
  2014 การวิเคราะห์ลักษณะไวยากรรณ์ภาษาไทยของนักศึกษาชาวเกาหลี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2014 การพัฒนาทรัพยากรภาษาอาเซียน+3 เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2014 การพัฒนากรอบงานวิจัยสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0