โครงการการศึกษารวบรวมเรื่องเล่าในศูนย์และสถานีวิจัยและพื้นที่โดยรอบเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน