โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 ความหลากหลายของผีเสื้อ หนอนผีเสื้อและแมลงศัตรูธรรมชาติในป่าชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 8 0 0
2015 หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 3 1 0 0
2013 ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 7 0 0
2012 การศึกษาผลของชนิดพืชอาหารต่อการเติบโตและความสมบูรณ์ของผีเสื้อถุงทองธรรมดา หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2013 ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0