Person Image

  Education

  • ปร.ด. เคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 15 54 1 0
  2010 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 14 52 1 0
  2007 การศึกษาสมบัติที่สภาวะกระตุ้นของฟลูโอลีนขไอโอลีนโอลิโกเมอร์ ด้วยระเบียบวิธี SAC-CI หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2007 การศึกษาสมบัติที่สภาวะกระตุ้นของฟลูโอลีน-ไธโอลีน โอลิโกเมอร์ ด้วยระเบียบวิธี SAC-CI หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 2 0 0