นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2)

Publish Year International Journal 14
2019 exNikorn Saengsuwan, exNutjarin Klinhom, ex Buchita Nakwanich, exSuwannee Sriyab, exPanida Prompinit, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Photophysical Properties of Various Substituted Thiophene-based Heterocyclic Chalcone: Experimental and DFT Studies", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1176-1190
2014 exRungrotmongkol, T, exMulholland, AJ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "QM/MM simulations indicate that Asp185 is the likely catalytic base in the enzymatic reaction of HIV-1 reverse transcriptase", MEDCHEMCOMM, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 593-596
2014 exKungwan, N, exOgata, Y, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exTachikawa, M, "Nuclear quantum effect and temperature dependency on the hydrogen-bonded structure of 7-azaindole dimer", THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS, ปีที่ 133, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2014
2014 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exSupason Wanichwecharungruang, exEhara, Masahiro, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Photophysical properties and photochemistry of substituted cinnamates and cinnamic acids for UVB blocking: Effect of hydroxy, nitro, and fluoro substitutions at ortho, meta, and para positions", Photochemical and Photobiological Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 583-594
2013 exอรดี พันธุ์กว้าง, exพรพรรรณ พึ่งโพธิ์, exKamsri, P, exSrisupan, A, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWolschann, P, exPrueksaaroon, S, exPongprom, N , "Molecular Dynamics simulations of azanaphthoquinone annelated pyrrole derivatives as anticancer agent in DNA duplex", International Journal of Quantum Chemistry, ปีที่ 113, ฉบับที่ 4, มกราคม 2013, หน้า 542-554
2013 inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, ex Kobayashi, M, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exNakai, H , "Divide-and-conquer based quantum chemical study for interaction between HIV-1 reverse transcriptase and MK-4965 inhibitor", International Journal of Quantum Chemistry , ปีที่ 113, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 510-517
2013 exRathawat Daengngern, exKhanittha Kerdpol, exนาวี กังวาล, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exMario Barbatti, "Dynamics simulations of excited-state triple proton transfer in7-azaindole complexes with water, water-methanol and methanol,", J. Photochem Photobio A:Chemistry, ปีที่ 266, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 28-36
2013 exJaisamut, S, ex Prabpai, S, ex Tancharoen, C, exYuenyongsawad, S, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exKongsaeree, P, exอนุชิต พลับรู้การ, "Bridged tricyclic sesquiterpenes from the tubercle nudibranch Phyllidia coelestis Bergh", J. Nat. Prod., 76 (11) 2158-2161 (2013). (IF 2012 = 3.285) , ปีที่ 76, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2013, หน้า 2158-2161
2013 exKamsri, P., exPunkvang, A., exPongprom, N., exSrisupan, A., inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWolschann, P., exPungpo, P., "Key structural features of azanaphthoquinone annelated pyrrole derivative as anticancer agents based on the rational drug design approaches", Molecular Informatics, ปีที่ 32, ฉบับที่ 5-6, มิถุนายน 2013, หน้า 541-554
2011 exSilprasit, K., exThammaporn, R., exTecchasakul, S., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Simple and rapid determination of the enzyme kinetics of HIV-1 reverse transcriptase and anti-HIV-1 agents by a fluorescence based method", Journal of Virological Methods, ปีที่ 171, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 381-387
2011 exThipnate, P., exChittchang, M., exThasana, N., inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exPloypradith, P., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Exploring the molecular basis for selective cytotoxicity of lamellarins against human hormone-dependent T47D and hormone-independent MDA-MB-231 breast cancer cells", Monatshefte fur Chemie, ปีที่ 142, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 97-109
2011 exKitisripanya, N., inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exWolschann, P., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Binding of huperzine A and galanthamine to acetylcholinesterase, based on ONIOM method", Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 60-68
2011 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข, "Proline- and thioproline-derived enamines: The theoretical study of torsional and ring puckering conformations", Computational & Theoretical Chemistry , ปีที่ 946, ฉบับที่ 1-3, เมษายน 2011, หน้า 133-140
2011 exSilprasit, K, exSeetaha, S, exPongsanarakul, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Anti-HIV-1 reverse transcriptase activities of hexane extracts from some Asian medicinal plants", JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH, ปีที่ 5, ฉบับที่ 17, กันยายน 2011, หน้า 4194-4201
Publish Year International Conference 50
2012 exนางสาว ชมภูนุช ตันเจริญ, exดร. พรพิมล ไมตตรัตน์, exนาย ณัฐพงษ์ อิทิอาภา , inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "A CoMSIA Study on Resveratrol Derivatives Active againstAromatase Enzyme of Breast Cancer", Sokendai Asian Winter School (Basics and Frontiers in Molecular Science, 10 - 13 มกราคม 2012, Okazaki ญี่ปุ่น
2012 exนาย วรท โชติปฏิเวชกุล, exดร. พรพิมล ไมตรัตน์, exนาย สุริยา ตาเที่ยง, exดร. นาวี กังวาลย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "QSAR and 3D-QSAR Study of 2-Hydroxycyclohexylsulfonamide Derivatives against Botrytis cinerea", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exKoichi Nakajima, exKoichiro Mitsuke, "Theoretical Investigation On The Adsorption Geometries And Electronic Structures Of Azo Dyes On Tio2 Surface", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนาย สุริยา ตาเที่ยง, exนางสาว พรทิพย์ บุญศรี, exดร. พรพิมล ไมตรัตน์, exนาย วรท โชติปฎิเวชกุล, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exอ ดร. นาวี กังวาลย์, "Virtual Screening of Novel H1N1/A Inhibitors from Isolated Compounds of Andrographis Paniculata (Burm.F.) Wall.ex Nees, Using Molecular Docking", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exDararat Kasamsri, exดร. อรดี พันธ์กว้าง, exParit Khumsri, exKodchakon Kun-asa, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "The Structural Guideline for Modification of Novel Diarylpyrimidines with Hydromethy Linker as HIV-1 NNRTIs based on QSAR Studies", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exนางสาว สุวรรณี ศรียาบ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "EFFECT OF THE ELECTRON DONOR/ACCEPTOR ORIENTATION ON THE FLUORESCENCEEFFICIENCY OF 3,6-CARBAZOLE-BASED", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาว วราภรณ์ บุญรัตน์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "DISTRIBUTION AND ORIENTATION OF PHYLLOQUINONE IN DIPALMITOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE BILAYE", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exKodchakon Kun-asa, exดร. อรดี พันธ์กว้าง, exPhirit Kamsri, exDararat Kasamsri, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "COMPUTER AIDED MOLECULAR DESIGN ON NEWLY NAPHTHYL SUBSTITUTEDDIARYLPYRIMIDINES AS NON-NUCLEOSIDE REVERSETRANSCRIPTASE INHIBITORS", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPharit Kamsri, exอ ดร. อรดี พันธ์กว้าง, exKodchakon Kun-asa, exDararat Kasamsri, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, exSupakit Prueksaaroon, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "THE BINDING MODE INVESTIGATION OF POTENTIAL BI-SUBSTRATE InhA INHIBITORS ASANTI-TUBERCULOSIS AGENTS USING MOLECULAR MODELING", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exอ ดร พูนศิริ ทิพย์เนตร, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "MOLECULAR INTERACTION OF LAMELLARINS IN THE BINDING POCKET OF EPIDERMALGROWTH FACTOR RECEPTOR BY USING MOLECULAR OPERATING ENVIRONMENTPROGRAM (MOE)", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exอ ดร. รุ่งทิวา ชิดทอง, exPanjama Ponkate, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "UNDERSTANDING ON FLUORESCENCE ENERGIES AND RADIATIVE LIFETIMESOFTHIENYLENE-PHENYLENE COPOLYMER BASED ONQUANTUM CHEMICAL CALCULATION", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาว เตือนใจ สมบูรณ์, exMatthew Paul Gleeson, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exJun Ochiai, exSeiji Mori, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "DFT Studies on Allene Oxide Synthase", The 7th International Student Conference, 3 - 4 ธันวาคม 2011, Ibaraki ญี่ปุ่น
2011 exนาย ณัฐพงษ์ อิทิอาภา , exดร. พรพิมล ไมตรัตน์, exนางสาว ชมพูนุช ตันเจริญ, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "COMPARATIVE MOLECULAR FIELD ANALYSIS STUDY ON ANTIHIV-1 RT DIARYLANILINE DERIVATIVES", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาว ชมพูนุช ตันเจริญ, exดร. พรพิมล ไมตรัตน์, exนาย ณัฐพงษ์ อิทิอาภา , inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "3D-QSAR STUDY ON RESVERATROL ANALOGUES AS AROMATASE INHIBITORS", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาว กนกอร สุดโต, exนางสาว ชมพูนุช ตันเจริญ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, exY.H. Qin, exH.M. Ge, exR.X.Tan, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Resvertrol oligomers from stem bark of Thai Dipterocapaceous plants (Shorea roxburghii G. Don)", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอ ดร. อรดี พันธ์กว้าง, exP. Kamsri, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "INSIGHT INTO THE BINDING INTERACTION OF ARYLAMIDE DERIVATIVES ASAN ANTITUBERCULAR AGENTS BASED ON QUANTUM CALCULATIONS", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, exอ ดร. อรดี พันธ์กว้าง, exP. Kamsri, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exGang Liu, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "ELUCIDATING THE POTENTIAL BINDING MODE OF CALANOLIDE A DERIVATIVES IN WTAND Y181C HIV-1 RTS BASED ON MOLECULAR MODELLING", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาว พรทิพย์ บุญศรี, exผศ.ดร.มะยูโซะ กูโน , inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Structural and Energetic Analysis of Mutant K103N HIV-1 ReverseTranscriptase/Efavirenz Complex using ONIOM Calculations", The Seventh Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics (ISTCP-VII), 2 - 8 กันยายน 2011, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 exนางสาว มาลินี พรหมขัติแก้ว, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Absorption and Emission properties of the F, OH and NO2 Substituted Cinnamates: A TD-DFT Investigation", The Seventh Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics (ISTCP-VII), 2 - 8 กันยายน 2011, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 exPharit Kamsri, exอ ดร. อรดี พันธ์กว้าง, exKodchakon Kun-asa, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, exSupakit Prueksaaroon4, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "MOLECULAR MODELING AND QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF HIGH POTENCY ANTI-TUBERCULOSIS AGENTS IN CLASS OF TRICLOSAN AND DIPHENYL ETHER DERIVATIVES AS InhA ENZYME OFMYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exKodchakon Kunasa, exอ ดร. อรดี พันธ์กว้าง, exPharit Kamsri, exAmornrat Kumkong, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "Elucidating the key structural feature of pseudo-cinnamic derivatives as anovel series of antituberculosis agents Based on Computer AidedMolecular Design", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอ ดร. อรดี พันธ์กว้าง, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "Molecular modeling on anti-tuberculosis agent to investigate thestructural basis for improving potency against M. tuberculosis strain", The Seventh Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics (ISTCP-VII), 2 - 8 กันยายน 2011, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Enzyme-inhibitor interaction: Key Structural and Energetic Properties for Inhibitor Design", XVIth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics (QSCP-XVI, 11 - 17 กันยายน 2011, Kanazawa ญี่ปุ่น
2011 inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "ONIOM: A useful combined Quantum Chemical Calculations for Key Enzyme-inhibitor interactions", Computer-aided Drug Design Seminar and Workshop”, 5 - 8 ธันวาคม 2011, Penang มาเลเซีย
2011 exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, exอ ดร. อรดี พันธ์กว้าง, exPharit Kamsri, exKodchakon Kun-asa, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Computer Aided Molecular Design to Optimal Drug Design: Applications to anti-TB Agents, anti-Cancer Agents and anti-HIV-1 Inhibitors", Computer-aided Drug Design Seminar and Workshop”, 5 - 8 ธันวาคม 2011, Penang มาเลเซีย
2011 exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, exอ ดร. อรดี พันธ์กว้าง, exAmonrat Kumkong, exParit Khamsri, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exNipawan Pongprom, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular dynamics simulations of azanaphthoquinone annelatedpyrrole derivatives as anti-cancer agent in DNA duplex", The Seventh Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics (ISTCP-VII), 2 - 8 กันยายน 2011, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical Elucidation of Antioxidant Properties of Hydroxyflavone on O-H Bond Dissociation Enthalpies", 14th Asian Chemical Congress (14ACC), 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาว เตือนใจ สมบูรณ์, exDr. Mathew Paul Glesson, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exJ. Ochiai, exS. Mori, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "DFT STUDIES ON AROBIDOPSIS THALIANA ALLENE OXIDE SYNTHASE", The Ninth Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC), 17 - 22 กรกฎาคม 2011, Santiago de Compostela ราชอาณาจักรสเปน
2011 exดร. ณัฐจนันท์ จงกล, exP.Khongpracha, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exDr. Mathew Paul Glesson, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A POSSIBLE MECHANISM OF SIALIDASE (NEURAMINIDASE):QUANTUM CALCULATION APPROACHES", The Ninth Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC), 17 - 22 กรกฎาคม 2011, Santiago de Compostela ราชอาณาจักรสเปน
2011 exนาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์, exR. Palangsuntikul, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Theoretical study of single-walled carbon nanotubes functionalized with MEH-PPVresidues: A DFT calculation", 26th International Conference on Defects in Semiconductors, 7 - 22 กรกฎาคม 2011, Nelson นิวซีแลนด์
2011 exPharit Kamsri, exดร. อรดี พันธ์กว้าง, exKodchakon Kun-asa, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, exSupakit Prueksaaroon, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "Elucidating Structural and Dynamic Properties of a TMC278 Analog as a HighlyPotent HIV-1 RT Inhibitor Through Molecular Dynamics Simulations", The 6th International Symposium Protein Society of Thailand, 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร, exJianzhong Liu, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exA. J. Hopfinger, "4D-QSAR Analysis for the Cytotoxicity of Lamellarins Against HumanHormone-Dependent T47D Breast Cancer Cells", The Seventh Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics (ISTCP-VII)” , 2 - 8 กันยายน 2011, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exนางสาว วราภรณ์ บุญยรัตน์ , inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, "Distribution and Orientation of Retinol in Dipalmitoylphosphatidylcholine BilayerWarabhorn", The Seventh Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics (ISTCP-VII), 2 - 8 กันยายน 2011, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 exPharit Kamsri, exอ. ดร. อรดี พันธ์กว้าง, exKodchakon Kunasa, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "IDENTFICATION OF THE BINDING OF ALKYL DIPHENYL ETHER SERIES AS THE SPECIFIC INHIBITOR OF InhA M. TUBERCULOSIS POCKET BASED ON MOLECULAR MODELING", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนาย วรท โชติปฎิเวชกุล, exดร. พรพิมล ไมตรัตน์, exนาย สุริยา ตาเที่ยง, exอ ดร. นาวี กังวาลย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "3D-QSAR Study of 2-Hydroxycyclohexylsulfonamide Derivatives against Botrytis Cinerea", IUPAC 7th International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-VII) & 21st International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XXI), 16 - 21 ตุลาคม 2011, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exนาย ภูภิภัทร ใจแก้ว, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exผศ. ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, "Bioactive compounds–target interaction networks in Chinese herbs formula for type 2 diabetes", The 23rd Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology Systems Biotechnology, 27 - 28 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exA. Kumkong, exอ. ดร. อรดี พันธ์กว้าง, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, exG. Liu, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "Finding out the potential binding mode of calanolide a derivatives in WT HIV-1 RT based on molecular modeling", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), 5 - 7 มกราคม 2011, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอ. ดร. อรดี พันธ์กว้าง, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exH.A. Wahab, exProf. Dr. Peter Wolschann, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "Investigation of Inhibition Mechanism of Arylamide Inhibitors as anAntitubercular Agent on InhA Using MD Simulations", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), 5 - 7 มกราคม 2011, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, exอ. ดร. อรดี พันธ์กว้าง, exA. Kumkong, exP. Khamsri, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exN. Pongprom, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Study on the Binding Modeof Azanaphthoquinone Annelated Pyrrole Derivativesas Anti-Cancer Agent in DNA Duplex Using MD Simulations", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), 5 - 7 มกราคม 2011, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exดร. วีรมลล์ ไวลิขิต, exW. J. Holzschuh, exP. Akayothin, exS. Nithakorn, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "MD-ONIOM2 of Amines in DMSO for Full QM-Like Predictions Withoutthe Full QM Cost", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), 5 - 7 มกราคม 2011, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exผศ.ดร.เพ็ญศรี ศรีวับ, exP.Nokkaew, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical Investigation On Wild Type And L100I/K103N HIV-1 RTComplexed with TMC278, Based on Quantum Mechanical Methods", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), 5 - 7 มกราคม 2011, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอ.ดร.ดารินี พรหมโยธิน, exMasayoshi Takayanagi, exMasataka Nagaoka, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "A Correction Interaction Energy on Mycolic acid CyclopropaneSynthase Cofactor Binding Site by MD-ONIOM Calculations", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15), 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาว วราภรณ์ บุญยรัตน์ , inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular Dynamics Simulations of Retinol in Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayer", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15) , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาว จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ, exนางสาว กนกอร สุดโต, exนางสาว ชมพูนุช ตันเจริญ, exY.H. Qin, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exH.M. Ge, exR.X. Tan, exรศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular Docking Study to the Natural Compounds fromDipterocarpaceous Bark Extract against Acetylcholinesterase", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15) , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอ.ดร.อรดี พันธ์กว้าง, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exH. A. Wahab, exProf. Dr. Peter Wolschann, exผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์, "Elucidating Inhibition Mechanism of Arylamide Inhibitors asan Antitubercular Agent on InhA Based on MD Simulations", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15) , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนาย จิรวัชร์ จิตภักดี , inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Excitation Energies of Triphenylamine Cyanoacrylic Acid for Dye-Sensitized Solar Cells Using Long-Range Corrected Time-Dependent Density Functional Theory", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15) , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exนางสาว สุวรรณี ศรียาบ, "Theoretical Study on Structures and Electronic Properties of 9-octyl-3,6-di(thiophen-2-yl)-Carbazole Derivatives", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15) , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exนาย ภูภิภัทร ใจแก้ว, exผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, "Drug-target interaction prediction of type 2 diabetes andbioactive compounds from Chinese herbs using network-basedmethod", 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15) , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exJ. Yongpisanphop, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exM. Ruengjitchatchawalya, "De novo Design of HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor against K103N/Y181C Mutant: Bioinformatics Approach", 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE14), 23 - 26 มีนาคม 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 exนาย นิกร แสงสุวรรณ, exอ.ดร. วิชนี มีโต, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical Studies the Effects of Substitution Groups of meso-Tetraphenylporphyrin on Structure and Electronics Properties", The 7th Thai Summer School of Computational Chemistry , 11 - 14 ตุลาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical Investigation on the Binding of Huperzine A and Galanthamine to Acetylcholinesterase, Based on ONIOM Method", The 1st International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-1), 4 - 6 สิงหาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupa Hannongbua, "Phytophysical properties of conjugated molecules based on SAC-CI calculations", การประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 กลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์, 31 กรกฎาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2021 inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุพรรณา เตชะสกุล, exDr. Arthit MAKARASEN, exNanthawan REUK-NGAM, exPanita KHLAYCHAN, exผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน, "อนุพันธ์และองค์ประกอบสารควิโนลินและแนพธีริดีน", สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2021