โครงการวิจัยคณะประมง บางเขน ปี 2023

105

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 3 9 0 0
2023 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลิงขาว (Holothuria scabra) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงและการจับจากธรรมชาติ และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลิงขาวแห้งสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ความเสี่ยงของเชื้อ Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การศึกษาอุบัติการณ์ของ semicarbazide (SEM) ในกุ้งก้ามกราม และสัตว์ กลุ่มครัสเตเชียนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนากุ้งพรีเมี่ยมปลอดเชื้อและปราศจากยาปฏิชีวนะเพื่อยกระดับสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยการใช้เทคโนโลยีจากแบคทีเรียเฟจ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การผลิตปลากัดเพศผู้ล้วนด้วยพ่อพันธุ์โครโมโซมเพศ YY หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูภายใต้การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยและสภาพภูมิอากาศบริเวณหมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การประยุกต์ใช้สารผสมแบคเทอริโอเฟจเพื่อส่งเสริมการเจริญและการปลอดเชื้อ Vibrio spp.ในการเพาะกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การสะสมไมโครพลาสติกในสายใยอาหารในน้ำบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เริ่มปี 2566) ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2023 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2023 การเพิ่มมูลค่าเศษแคปซูลเจลาตินเหลือทิ้งโดยการพัฒนาเป็นฟิล์มแอกทีพที่ย่อยสลายได้ที่มีส่วนร่วมของสารสกัดใบชะคราม (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2566) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเพื่อนำไปสู่เนื้อทดแทนสัตว์ที่เป็นอาหารเฉพาะพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงด้วยการเกษตรกรรมระดับเซลล์: กรณีศึกษาเนื้อปลาพลวงชมพู ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกมูลค่าสูงเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์พื้นที่ทำประมงอวนลากในพื้นที่อ่าวไทย (โครงการวิจัยย่อย) (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ผลกระทบจากการประมงอวนลากต่อทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในอ่าวไทย (โครงการวิจัยย่อย) (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสุนัขที่มีเจลาตินเป็นส่วนประกอบสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 โครงการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบูรณาการจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองและไก่ประจำถิ่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนสู่กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2023 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Central Food Valley by KU (Innovative Process, Healthy Foods and Waste Utilization ประจำปี 2566 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของของยีน Immunoglobulin M สายหลักและการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีน IgM สายหลัก เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาเครื่องมือประเมินสุขภาพของปลากะพงขาว (Lates calcarifer) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาและประเมิน พื้นที่ ประชากร และการเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคในสัตว์ป่า (ช้าง กระทิง และวัวแดง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อการจัดการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2023 การศึกษาประชากรช้าง กระทิง และวัวแดงป่า ในพื้นที่อุทยานกุยบุรี ด้วยเทคโนโลยีจีโนมเพื่อการบริหารจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 3 5 3 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ (กรือโป๊ะ) โซเดียมต่ำจากปลาหลังเขียว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 1 0
2023 หอยแมลงภู่ปรุงรสโซเดียมต่ำพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 1 0
2023 KU-สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 1 0
2023 การศึกษาลักษณะภายนอกและโครงสร้างเซลล์ของลูกหมึกกล้วย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านของไทยจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การคัดเลือกชนิดสาหร่ายและผลของสภาวะการหมักต่อการพัฒนาเครื่องดื่มคอมบูชาที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายทะเลเศรษฐกิจของไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการผลิตเซลลูโลสจากชีวมวลทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชั่นและการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2023 บรรจุภัณฑ์พอลิแลกติกแอซิดปลดปล่อยสารระเหยจากชีวมวลไทยสำหรับยืดอายุผลิตภัณฑ์ประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การวางแผนจัดการประชากรปลากัดป่าภาคตะวันออกอย่างแม่นยำ ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2023 การทดแทนโซเดียมบางส่วนในผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่รมควัน: กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การศึกษาจีโนมเชิงหน้าที่ และการกำหนดคุณลักษณะผลผลิตของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) พร้อมการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพและมูลค่าสูง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การใช้หนอนแมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารปลานิล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 1 0 0
2023 การศึกษาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของสาหร่ายกินได้พื้นถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร: ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based protein) และชาหมัก (Kombucha) จากสาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara corallina) ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อ Zn-Ion ต่อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การทดแทนปลาป่นด้วย NuevoPro-65 ในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamai) หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 ผลของซีลีเนี่ยมอินทรีย์และสารช่วยย่อยไขมันในอาหารกุ้ง หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 การประเมินผลของผลิตภัณฑ์ยีสต์ในอาหารกุ้ง หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 1 0 0
2023 ผลของ Salmon soluble protein ในอาหารกุ้งต่อการเติบโต หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 โครงการทดสอบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 ปัจจัยขับเคลื่อนและข้อจำกัดของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0