ผลของการใช้แป้งผสมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเส้นหมี่