การพัฒนาสารดูดซับชีวภาพต้นทุนต่ำจากใบสับปะรดเพื่อกำจัดยาฆ่าแมลงจากแหล่งน้ำ