การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างโดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้าเคมีซึ่งผลิตจากจากคอมโพสิตของเซลลูโลสจากใบสับปะรดและสารประกอบนิเกิล