วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของกล้ามเนื้อที่ประเมินด้วยอัลตร้าซาวด์กับการแกว่งของร่างกายผู้สูงอายุ