การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้วัสดุคอมโพสิตระหว่าง MoS2 และวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดที่สังเคราะห์ได้จากกากอ้อยที่เป็นของเสียทางเกษตรกรรม