การศึกษาผลกระทบของไขมันต่อความสามารถในการย่อยสตาร์ชและคุณสมบัติทางกายภาพของสตาร์ชข้าวเจ้าและแป้งข้าวเจ้าเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบฟังก์ชัน

Publish Year International Journal 1
2024 inดร.จักรพงศ์ ภิญโญ, อาจารย์, exWongsagonsup, R., exPanthong, N., exKantiwong, P., exHuang, Q., exTangsrianugul, N., exSuphantharika, M., "Effects of different edible oils on in vitro starch digestibility and physical properties of rice starch and rice flour", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 170-180