การออกแบบระบบ ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้า หัวใจพลังงานต่ำแบบ แอกทีฟอิเล็กโทรด ดิจิตอลสําหรับสวมใส่แบบหลายลีดเพื่อการ ใช้งานในระบบการแพทย์ทางไกล