เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์และการกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพในจระเข้น้ำจืด

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exน.สพ.ธารา ว่องไวไพโรจน์, exศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, exProf.Dr. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of danofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular injection", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2022, หน้า 1-6
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario GIORGI, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, exน.สพ. ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetic profiles of amoxicillin trihydrate in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at two doses", Jouernal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics , ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 307-312