การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเยาวชนนอกระบบโรงเรียน (Not in employment, education or training: NEETs)