การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมความแม่นยำสูงสำหรับฟาร์มเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับสถานีตรวจวัดอากาศไร้สายขนาดเล็ก

Publish Year National Conference 1
2018 exธนวิทย์ ประเสริฐศรี, exจตุพงษ์ พัดสำฤทธิผล, exกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "ระบบให้น้ำผักปลอดสารพิษอัตโนมัติในพื้นที่ที่จำกัดสำหรับสังคมเมือง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย