อันตรกิริยาระหว่างสารพทาเลท กับพลาสติก/เมมเบรนชีวภาพ: องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์สำหรับพลาสติกปลอดภัย