อิทธิพลของยิทเทรีย-สเตบิไลซ์เซอร์โคเนีย (YSZ) ต่อกลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งสำหรับวัสดุบูรณะทางทันตกรรม

Publish Year International Journal 3
2020 exนางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, exนางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, exดร.เอกรัฐ มีชูวาศ, exนางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, exGreg HENESS, exRoberto Rosa, exรศ.ทพญ.ดร.กัลยา ศุพุทธมงคล, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Relating Type of Mold Materials to Crystal Morphology and Properties of Glass-ceramics with YSZ Additions as a Dental Material", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1283-1296
2019 exฐาปนี ศรีชุมพวง, exรศ.ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล , exนพรัตน์ ทองพันธ์, exทพญ. พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์, exสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, exสหัทยา ประเสริฐวงศ์, exGiovanni Bolelli, exPaolo Veronesi, exCristina Leonell, exGreg HENESS, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of shear bond strengths between a mica-based glass-ceramic and human dentin using three different resin cements", Journal of the Australian Ceramic Society, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2019, หน้า 47-54
2019 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ทพ.ญ.กัลยา ศุพุทธมงคล, "Fracture toughness of experimental mica-based glass-Ceramics and four commercial glass-ceramics restorative dental materials", Dental Materials Journal, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 378-387