พฤติกรรมเชิงกลของฟิล์มคลุมดินที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิดและยางพาราในการทดสอบภายใต้สภาวะจริง

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exThiti Kaisone, ex Pran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, ex Sumate Ouipanich, exYupawan Thongjun, "Mechanical Properties of Biodegradable Mulch Films Contained Poly(Lactic Acid) and Modified Natural Rubber Prepared by Blown Film Extrusion", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ "_", กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 117-122
Publish Year International Conference 2
2020 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exSumate Ouipanich, exThiti Kaisone, exChanon Wiphanurat, "Deterioration of Mechanical Properties of PLA/ENR Mulching Films for Cultivation of Fruit Trees and Flowers under Real Field Condition", 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, IT, SYSTEM ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE (EDISA-2020), 25 - 26 กรกฎาคม 2020, Ploenchit Sukhumvit กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exSumate Ouipanich, exYupawan Thongjun, "Mechanical Properties of Biodegradable Mulch Films Contained Poly(lactic acid) and Modified Natural Rubber Prepared by Blown Film Extrusion", International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering, 19 - 21 พฤษภาคม 2017, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี