การคัดแยกสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็ก Aurantiochytrium sp. และการศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมโดยวางแผนการทดลองทางสถิติ เพื่อการผลิตสควอลีน

Publish Year International Journal 1
2018 exSaengwong, A., exYongmanitchai, W., inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening and optimization of squalene production from microalgae Aurantiochytrium sp", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 680-691