ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้ถิ่นที่อาศัย ของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exจิตติมา เรืองติก, exมนันยา พลาอาด, "Temporal overlap of carnivorous mammal community and their prey in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province, Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 922-932
Publish Year National Journal 1
2019 exจิตติมา เรืองติก, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exมนันยา พลาอาด, exธราภรณ์ พันกันทะ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 00-00
Publish Year International Conference 2
2019 exนางสาววรุณศิริ อุตตมาศ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนางสาวมนันยา พลาอาด, exนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exนางสาวธราภรณ์ พันกันทะ, "Population Status of Pangolin (Manis javanica) in Thailand based on camera trap data", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนางสาววาริน พูลแสง, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Abundance and time overlap of Dhole (Cuon alpinus) and their prey in Khao Ang Rue Nai wildlife sanctuary, Chachoengsao Province", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exกุสุมา เม่นขำ, exเมธาสิทธิ์ พรรณนาผลากูล, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exธราภรณ์ พันกันธะ, exมนันนา พลาอาด, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ความมากมาย และการกระจายของสัตว์กีบคู่บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน", การประชุมการป่าไม้ พ.ศ. 2561 การปฎิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 23 สิงหาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย