การสังเคราะห์และยืนยันโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนของอลูมิเนียมที่ถูกล้อมรอบด้วยลิแกนด์ ชนิดซาลิซิลเบนโซไทเอโซลเพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ