ผลบวกส่วนกลับของจำนวนไตรโบนักซีและการประยุกต์

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornpawee Anantakitpaisan, "Reciprocal Sums of the Tribonacci Numbers", Journal of Integer Sequences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มกราคม 2016, หน้า 1-9
2016 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornpawee Anantakitpaisan, exChanokchon Onsri, inดร.สุริยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Infinite product involves the Tribonacci numbers", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 78-81
Publish Year National Conference 3
2017 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรปวีรณ์ อนันตกิจไพศาล, "ผลบวกส่วนกลับของจำนวนไตรโบนักซีและการประยุกต์", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559, 3 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPornpawee Anantakitpaisan, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On sums of the reciprocal tribonacci numbers", การประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ครั้งที่ ๖ (CNA2015), 17 ธันวาคม 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exNoppol Yodrayub, exSupitcha Jantarawijid, exSupasalit Chapunya, exMonthicha Klaikeaw, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The new area formula of right triangles", การประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ครั้งที่ ๖ (CNA2015), 17 ธันวาคม 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย